ΝΕΑ

29/06/2021
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΨΝΑ
Σύμφωνα με: Το ΦΕΚ 2426/Τ.Β./7-6-21 όπου δημοσιεύτηκε η υπ αριθ’  Γ6α/Γ.Π.31368 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για τη λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας , εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022 , τα υπ αριθ. Πρωτ. Γ6α/Γ.Π.οικ 37541/11-6-2021 & Γ6α/ΓΠ.οικ. 37536/11-6-21 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας , το Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020 ,το Ν.4777/ ΦΕΚ 25/Τ.Α./17-2-2021 & την εγκύκλιο  Αρ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622/3-9-2015 με θέμα: «Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»
Ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζόμενων , θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν μετά και τη σχετική προκήρυξη του Υπουργού  Υγείας, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 της αριθ.Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2049/Τ.Β). 
Δικαίωμα εγγραφής στα ΔΙΕΚ (επίπεδο 5) σύμφωνα με το άρθρο  25 του Ν.4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-20  έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή των   Γ.Ε.Λ .και ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επιπέδου 4).  
Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων στο Γ εξάμηνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ & απόφοιτοι ΙΕΚ) .
2. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα , καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10% με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζόμενων.
3. Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.5 & 6 της αριθ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 1807 Β΄) & το Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020.
Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του ΨΝΑ θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 η ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις” 
• Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
• Η φοίτηση  στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι  πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.      
• Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
• Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται 

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν:
Το Σεπτέμβριο, καθημερινά από 1/9/2021 έως 10/9/2021 και ώρα 8:00 με 14:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ  ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ :

1. Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ)
2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου(πρωτότυπος θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί)
3. Δελτίο  Αστυνομικής Ταυτότητας  ή διαβατήριο. 
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης :α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών  αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται  Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών  & άδεια παραμονής . Αν δεν έχουν  αποφοιτήσει από Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση αυτού καθώς και ισοτιμία που θα εκδοθούν  από δημόσια υπηρεσία.
7. Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1  όπως προβλέπεται στο Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020  άρθρο 25 παρ. 3.
8. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. που θα αναγράφονται η συγκεκριμένη ειδικότητα κι  ο χρόνος άσκησης και τα ημερομίσθια ή βεβαίωση δημόσιας Υπηρεσίας ή βεβαίωση ΔΟΥ που θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης κι η ειδικότητα.

Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εξέταση όλων των ενστάσεων.
Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ.

Για Όσους  επιθυμούν  ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ  ΣΤΟ  Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ σπουδών (απόφοιτοι  ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, αντίστοιχης ειδικότητας) να καταθέσουν αιτήσεις και δικαιολογητικά ανά περίπτωση, την ίδια χρονική περίοδο και  ώρες: 8.00΄πμ –14.00΄μμ.

Απόφοιτοι  ΙΕΚ  - συναφών ειδικοτήτων

1. Αντίγραφο ΒΕΚ
2. Φωτοτυπία  Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Βεβαίωση  απόδοσης ΑΜΚΑ
4. Πιστοποιητικό γέννησης (Για τρίτεκνους – πολύτεκνους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
5. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
6. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης, βεβαίωση ΕΦΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη ) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  ΕΠΑ.Λ.,  ΤΕΛ, ΤΕΕ-Β΄ κύκλου, Ε.Π.Λ -  συναφών ειδικοτήτων

1. Αντίγραφο πτυχίου ειδικότητας (όχι απολυτήριο)
2. Φωτοτυπία  Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Βεβαίωση  απόδοσης ΑΜΚΑ
4. Πιστοποιητικό γέννησης (Για τρίτεκνους – πολύτεκνους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
5. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
6. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης, βεβαίωση ΕΦΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη ) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2054 177 κατά το μήνα Ιούλιο τις εργάσιμες ημέρες από 1/7/21 έως 31/7/21 από  8:00 π.μ. με 13:00 μ.μ. στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ., τον μήνα Αύγουστο στις  12 & 26/8/21 τις ίδιες ώρες, το μήνα Σεπτέμβριο καθημερινά τις ίδιες ώρες.
E-mail  :  secepas@psyhat .gr