ΝΕΑ

26/06/2019
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Περιστερίου

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Περιστερίου Αλέξης Σταυρούλιας ενημερώνει ότι με τα άρθρα 110 έως 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ  73/A’/17.5.2019) δύναται να ρυθμίζονται οφειλές, προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι την 16η Ιουλίου 2019.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί αίτηση του οφειλέτη έως και την 16η Σεπτεμβρίου 2019. Οι οφειλές ρυθμίζονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

  • αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
  • αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό(80 %)
  • αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
  • αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
  • αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 5% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η ρύθμιση παύει να ισχύει όταν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις και β) δεν υποβάλλει (εφόσον υποχρεούται) στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Δεδομένου ότι με την υπαγωγή στην προαναφερόμενη ρύθμιση οφειλών και την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη των αναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται από τον Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), ο Δήμος Περιστερίου καλεί τους οφειλέτες του να ενταχθούν σε αυτή και να αξιοποιήσουν τις ευεργετικές της διατάξεις, προκειμένου να διευκολυνθούν εν μέσω της οικονομικής κρίσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, με την απαλλαγή μεγάλου μέρους των προστίμων και των προσαυξήσεων.

Για την υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση καθώς και για αναλυτικότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεστε στο αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου (Πλατεία Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, γραφείο Α11, τηλ. 210-5701132 - 134, fax 210-5701136, e-mail: tameiaki@peristeri.gr).