ΝΕΑ

30/04/2015
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ 4-5-2015
Σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την 4-5-2015 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 16:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
 
1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015. (Οικονομική Επιτροπή)
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Γ. Γ του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)
3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για μετατοπίσεις περιπτέρων. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γενικό Γραμματέα                            ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/ντές, Πρ/νους
Νομική Υπηρεσία
Γρ. Τύπου
Τοπικό τύπο
                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ